Konferenstolk, vad innebär det?

Egentligen om man är lite listig går det att räkna ut vad en konferenstolk är för något. För de som inte lyckas så innebär detta arbete att en tolk förmedlar vad som sägs på konferensen på ett annat språk till de som inte förstår vad föreläsaren säger.

Det är inte alls ovanligt att använda konferenstolkning på sådana möten eller föreläsningar då exempelvis ministrar kommer från olika länder eller internationella organisationer och ska träffas. På dessa konferenser eller stormöten går det att använda sig av två olika varianter av tolkning. Antingen så som en konsekutivtolkning då all tolkning sker i efterhand i block på fem till tio minuter eller simultantolkning då tolken översätter samtidigt som föredragshållaren håller sitt tal.

Hur går det till?

Simultantolkarna sitter i varsitt litet bås som är ljudisolerat och översätter vad den som talar säger till det språk som behövs. För varje språk krävs det att det finns två tolkar, då tolken endast klarar av att arbeta cirka 40 minuter per pass eftersom arbetet är krävande. Tolkarna sitter och lyssnar på vad som sägs och där efter översätter direkt talet i en mikrofon. Översättningen kan åhöraren sedan lyssna på via hörlurar som är placerade vid sittplatsen.

Konsekutivtolkaran arbetar på egen hand (om det är kortare konferenser) och i längre pass eftersom de skriver ner allt som sägs. För att sedan tolka i efterhand i olika block som kan vara upp till tio minuter.

Vad ska tolken klara av?

Vad ska tolken klara av?

En konferenstolk måste kunna behärska sitt eget modersmål helt perfekt, samt ha väldigt bra kunskaper i minst två (gärna fler) andra språk. Dessutom gäller det att tolken kan analysera snabbt vad som sägs och sedan klara av att förmedla budskapet på det rätta sättet. Utöver dessa kunskaper bör även tolken klara av stress i längre perioder, då konferenserna kan vara väldigt hektiska. En egenskap som också en tolk kan ha nytta av, är att vara nyfiken då föreläsningarna och mötena kan handla om varierande saker.

Vilken typ av tolk ska bokas?

Det är mötets eller föreläsningens karaktär som ligger till grund till vilken typ av konferenstolk som behöver bokas. Vid ett möte som är stort med många åhörare, så som till exempel Europeiska rådet då arbetet utförs i Bryssel, men det händer också att tolkarna får följa med när handläggare och ministrar gör statsbesök och liknande. Vid denna typ av konferenser är det allra bäst med simultantolkar.

När mötena är kortare och mindre, vid rundvandringar eller förhandlingar, då fungerar det bäst med en konsekutivtolk. Fördelen med simultantolkar är att det inte krävs att planera in extra tid för tolkarna att berätta vad som har sagt då all tolkning sker samtidigt som talet sker. Vid konsekutivtolkning kommer talet att bli förlängt ytterligare eftersom tolken behöver ha tid för att berätta vad som föreläsaren sa.

Att bli en konferenstolk

Har man de förutsättningar, kunskaperna och förutsättningarna som nämndes tidigare så finns det stora chanser att bli en riktigt skicklig konferenstolk. Runt om i världen finns det utbildningar på universitet för att bli tolk. Ett annat sätt är att via Europaparlamentet och EU-kommissionen som har ett gott samarbete med konsortier som erbjuder utbildningar till att bli konferenstolk och dessa utbildningar uppfyller den höga standarden för arbetet.